Jadranské more

 1. Čarovná si Dalmácia
 2. Na nebi hviezdy pre všetkých svietia
 3. Láska blúdi v nás
 4. Jadranské more
 5. Stojím tam v diali
 6. Nepoznám liek na lásku
 7. Pritúľ sa ku mne
 8. Dnes spievam Vám
 9. V oblakoch lietam
 10. Raz, keď amor priletí - Adio môj sen
 11. Ešte raz o láske - zmes
 12. Keď príde láska
 13. Tebe hrám a spievam
 14. Keď ľúbiť chceš
                                                                        

p12