Hospúdko známa

 1. Když se pšenka zelenala
 2. Hospúdko známá
 3. Co ste hasiči, Hele koukej, Kde je sládek
 4. Rybička
 5. Já jsem malý mysliveček, Háj husičky háj
 6. Byla noc krásná májová
 7. Zbohem Milko
 8. Do lesíčka na čekanou, Hájku háječku
 9. Byla jednou jedna pana, Šel sem za noci aleji
 10. Kdyby mi tak bylo
 11. Na Pankráci, Spadl lístek z javora
 12. Když sem šel v Praze po rynku, Nám je to jedno
 13. Malý hošík, Na podzim, když kvetou jiřiny
 14. Ta slepička kropenatá
 15. Napi se synečku, Ten večer májový
                                                                        

p07